Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

ЕКИП УЗУНОВИ ЕООД започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073, “ Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 30 Септември 2020г. между ЕКИП УЗУНОВИ ЕООД и Министерство на икономиката се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-25972-C01 за изпълнение на

проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 534.00 лв, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Очакваният резултат от изпълнението на проекта е продължаване на дейността на фирмата и справяне с негативния ефект от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 3 534.00 лв., от които 3 003.90 лв. европейско и 530.10 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.09.2020 г. Край: 30.12.2020 г.