• Фото Узунови използва Вашите лични данни с цел извършване на дейности и услуги, посочени на сайта. Администратор се явява ЕКИП УЗУНОВИ ЕООД, адрес: гр. Стара Загора, бул.Славянски 15;  ЕИК 200001531 МОЛ Димитър Узунов. 
  • Всеки, който използва услугите предоставяни на този сайт, дава изричното си и доброволно съгласие за събирането, обработването и съхранението на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство.
  • Фото Узунови не отдава, продава или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това е наложено по силата на закон.
  • Употреба на наличния софтуер: Наличният софтуер е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техни дистрибутори и партньори. При положение, че желаете да ползвате софтуера, е необходимо да се свържете със съответните собственици.
  • Фото Узунови предоставя връзки към други сайтове единствено като удобство за потребителите. Ние не контролираме тези сайтове и не носим отговорност за тяхното съдържание.
  • Връзки към страницата на Фото Узунови: Подобни връзки са допустими, но при създаването на всяка такава препратка се счита, че собственикът на сайта е приел настоящите Общи условия. Препратките към сайта ни могат да бъдат направени само ако с това не се копира съдържанието на дадена страница от сайта, не се променя и/или допълва информацията в него и не се създава впечатление, че фирмата ни препоръчва даден сайт и рекламираните в него продукти. За повече информация се свържете с нас на посочените координати Фото Узунови.съдържание.
  • Необходимо е личните данни  да бъдат с вярно и пълно съдържание, изискуемо от законовите разпоредби и нуждите на Фото Узунови.
  • Вие имате правото си да поискате изтриване /упражняване на правото да бъда забравен/ и/или коригиране на предоставените от Вас лични данни или на част от тях, като писмено изпратите искане на посочените контакти.
  • Фото Узунови стриктно спазва законодателството относно конкретния вид на съхранение, сроковете, както лицата или категориите лица.